"Правото на чиста и качествена питейна вода и санитарни съоръжения е човешко право от съществено значение за пълноценния живот" съгласно резолюция 64/236 на междунарадната харта за правата на човека на общото събрание на ООН.
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗМИРИСЯВАНЕ
+
Съоръжения за обезводняване на утайките
+
Мазноуловители
+
САВАЦИ - КЛАПИ - ПРЕЛИВНИЦИ
+
ФИЛТРИ И ФИЛТРИРАЩИ СИСТЕМИ
+
РИБОВЪДНИ СТОПАНСТВА
+
БИОЕНЗИМНИ ПРЕПАРАТИ
+
РЕАГЕНТИ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
Индустриална химия
+
Препарати за професионална употреба
+
Перилни и почистващи препарати
+
ЙОНООБМЕННИ СМОЛИ
+
ПРЕПАРАТИ ЗА ЛЕД И СНЯГ
+
Услуги
+
Екология
+
Информация
+
Екомакс партньори и приятели
СТАТИЯ: "Отпадъците като източник на енергия"

Енергията от биомаса, или биоенергията, е съхранена в органичните материи като дървесина, слама, сухите отпадъци от захарната тръстика и отпадъците от горския, селскостопанския и индустриалния сектор. Както енергията от горивата от полезни изкопаеми, биоенергията произлиза от слънчевата енергия, която е била съхранена в растенията чрез процеса на фотосинтеза. Принципната разлика е в това, че на полезните изкопаеми са им необходими хиляди години, за да се превърнат в използваеми форми, докато добре управляваната енергия от биомасата може да се използва непрекъснато като възобновяем енергиен източник.

Чрез процеса на фотосинтеза хлорофилът в растенията улавя слънчевата енергия, като превръща въглеродния двуокис от въздуха и водата от почвата във въглехидрати - сложни съединения, съставени от въглерод, водород и кислород. Когато тези въглехидрати се изгарят, те се превръщат отново във въглероден двуокис и вода и отделят събраната слънчева енергия. По този начин биомасата функционира като природна батерия за съхранение на слънчевата енергия. Докато биомасата се използва устойчиво, тази природна батерия ще бъде вечна.
След слънчевата и водната енергия биомасата е един от най-основните възобновяеми енергийни източници (изгарянето на дървесина и животинска тор съставлява около 14% от световните енергийни доставки).
Биомасата може да се използва за генериране на електричество, светлина, топлина и горива. Конвертирането на енергията от биомаса в използваема енергия има много екологични ползи. Тя използва отпадъчни материали, които обикновено се депонират на сметища, откъдето се добива метан (парников газ). Горива като етанола могат да се правят от биомаса и да се използват като алтернатива на петрола в моторните превозни средства.

Енергията от биомаса може да се добива:
-    директно от растенията, например изгаряне на дървесина за отопление
-  индиректно от растенията - биомасата се превръща в течност (алкохол, като етанола) или газ (биогаз)
-    индиректно от животински отпадъци - биогаз (предимно метан) от тор или от канализацията.

Напоследък се развиват много енергийни проекти, използващи биомасата като източник на енергия. Повечето от тях използват отпадъчни продукти от земеделието, като по този начин решават част от проблемите, които биха възникнали с депонирането на отпадъците, и в същото време произвеждат енергия.
Има много различни видове растения и много различни начини, по които да се получи енергия от тях. Принципно има два основни подхода - да се засаждат растения специално за използването им като енергийни култури или да се използват остатъците от растенията, използвани за други цели.

Отпадъците като ресурс - биомаса
След като растенията са използвани по предназначение, остатъците им могат да се използват за получаване на енергия. Дървопреработвателната индустрия, земеделието и хранително-вкусовата промишленост като цяло генерират огромни количества растителни и животински остатъци. Битовите отпадъци са също източник на енергия от биомаса.
Лесовъдство: Отпадъците от дървопреработвателната индустрия са най-големият източник на топлина и електричество. Един от най-големите източници на дървени отпадъци са короните и клоните на дърветата, които остават в горите след прочистването им. Други източници на дървесни отпадъци са дървени трици и корите на дърветата от дъскорезниците и талашит, идващ от фабриките за мебели.
Останки от селскостопански култури: Това са предимно стъбла и листа, които не са прибрани или премахнати от полетата при използването им за комерсиални цели - царевичен фураж (стъбла, листа, обелки и кочани), пшенични стъбла, както и оризови стъбла. Царевичният фураж е един от най-големите ресурси на биомаса за биоенергийни приложения.
Битови отпадъци: Жилищните отпадъци съдържат значителна част от органичния материал, добиван от растения, който е съставен от ресурса на възобновяемата енергия. Отпадъчната хартия, картон, дървесина и градински отпадъци са типичните ресурси биомаса сред битовите отпадъци.

Животински отпадъци: Дейностите във фермите и местата за обработка на животни дават животински отпадъци, които представляват комплексен източник на органичен материал с последици за околната среда.

Ползи за околната среда
Енергията от биомасата има много екологични предимства - намалява замърсяването на въздуха и водите, увеличава качеството на почвите, намалява ерозията и подобрява естествената среда на дивите животни.
Биомасата намалява замърсяването на въздуха, бидейки част от въглеродния цикъл , намалява емисиите на въглеродния двуокис с 90% в сравнение с полезните изкопаеми. Емисиите на серен двуокис и други замърсители също са значително по-малки.
Замърсяването на водите се намалява, защото се използват по-малко пестициди и изкуствена тор за отглеждането на енергийните култури. А използването на отпадъците за енергия от биомаса означава, че замърсяването е почти нулево.ЕКО МАКС БИО ЕООД © 2008-2021
София, ул. Кораб планина 22 | телeфон: 02 / 868-31-23 | мобилен: 087 8621509 | факс: 02 / 868-31-23 | e-mail: ekomakc@abv.bg