"Правото на чиста и качествена питейна вода и санитарни съоръжения е човешко право от съществено значение за пълноценния живот" съгласно резолюция 64/236 на междунарадната харта за правата на човека на общото събрание на ООН.
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗМИРИСЯВАНЕ
+
Съоръжения за обезводняване на утайките
+
Мазноуловители
+
САВАЦИ - КЛАПИ - ПРЕЛИВНИЦИ
+
ФИЛТРИ И ФИЛТРИРАЩИ СИСТЕМИ
+
РИБОВЪДНИ СТОПАНСТВА
+
БИОЕНЗИМНИ ПРЕПАРАТИ
+
РЕАГЕНТИ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
Индустриална химия
+
Препарати за професионална употреба
+
Перилни и почистващи препарати
+
ЙОНООБМЕННИ СМОЛИ
+
ПРЕПАРАТИ ЗА ЛЕД И СНЯГ
+
Услуги
+
Екология
+
Информация
+
Екомакс партньори и приятели
СТАТИЯ: "Фосфати и екология"

 Фосфати в детергентите

Фосфатите са едни от най-широко използваните и разпространени компоненти на домашните и промишлените детергенти. Предназначението им е да противодействат на твърдостта на водата, за да може да се осъществи ефективно почистване чрез детергентите. Най-често използваният вид фосфат е STPP (натриев триполифосфат, Na5P3O10. Като цяло STPP е ефикасна съставка на детергентите със следните функции:
• ефективно свързване на втвърдяващите соли (и запазването им в разтворимо състояние);
• премахване и предпазване от образуване на кора върху тъканите;
• подобряване на процеса на пране;
• основен елемент за други компоненти на детергентите.
В ЕС-25 годишното потребление на детергенти, съдържащи фосфати, е около 1,8 милиона тона - стойност, еквивалентна на фосфорно съдържание от 110 000 тона. 90-95% от тях се употребяват в домакинските перилни и почистващи препарати. За сравнение, използването на фосфати в изкуствените торове е еквивалентно на около
1,25 милиона тона фосфор годишно.
Няма основания за безпокойство от неблагоприятно за здравето въздействие, свързани с използването на STPP в детергентите. Новите научни доказателствасочат много ниска степен на остра токсичност на STPP при поемане на храна или при прилагане върху кожата, а мутагенни или генотоксични ефекти не се наблюдават.
Фосфатите са основни хранителни вещества, както показва използването им в изкуствените торове. Най-сериозното безпокойство при употребата на фосфати в детергентите е свързано с риска от поява на излишък от хранителни вещества във водната среда което от своя страна може да доведе до проблеми с еутрофикацията.
Еутрофикацията се дефинира като: „обогатяване на водата с допълнителни елементи, по-специално съединения на азота и/или фосфора, предизвикващи ускорено развитие на водорасли и растения от висши видове, което води до нежелано нарушаване на равновесието на наличните водни организми и влошаване качеството на водата“
Еутрофикацията е сложно явление, в което често, но не винаги, главна роля играят фосфатите. Нарастващото безпокойство относно връзката между STTP и еутрофикацията в много страни доведе до употребата на перилни препарати без фосфати.  Детергентите се изливат във водното пространство главно при пречистването на отпадъчните води. Частта от STPP в детергентите, които проникват във водната среда, силно варира в отделните държави-членки на ЕС в зависимост от степента на третичното пречистване на отпадъчните води. Третичното пречистване
струва скъпо и не е задължително да се прилага за всички отпадъчни води (особено в по-малките селища без подходящо пречистване). Фосфатите от изкуствени торове  използвани в земеделските терени, се абсорбират главно от селскостопанските култури, въпреки че има известно просмукване в повърхностните води. Третият основен
източник на фосфор са отпадъчните продукти, отделяни при човешкия метаболизъм.
Основният алтернативен заместител на STTP в перилните препарати - с пазарен дял над 60% - са зеолитите (главно зеолит A), но които се използват в комбинация с увеличени количества на други съставки, като например синтетични миещи компоненти и
избелващи средства.
Детергентите за миене на съдове все още са главно на фосфатна основа. С въвеждането на перилни препарати без фосфати делът на детергентите за миене на съдове към общото отделяне на фосфатни детергенти се е увеличил до около 25%.
Редица директиви на ЕС имат за цел ограничаване на концентрацията на хранителни вещества в повърхностните води и подпомагане по този начин за противодействието на
еутрофикацията:
Директива 91/271/ЕИО3 за пречистването на градските отпадъчни води (UWWTD), според която третичното пречистване (което отстранява фосфатите) е задължително изискване към станциите за пречистване на отпадъчните води, обслужващи агломерации с над 10,000 еквивалентни единици за брой население, и които се оттичат в райони, податливи на еутрофикация;
• Зеолит A се е оказал подходяща алтернатива на STPP. Наблюдавани са само незначителни различия спрямо STPP в общите разходи за производство по отношение на използваната енергия и на утайката, получена в станциите за пречистване на отпадъчните води, а освен това се оказва, че зеолит A не е токсичен за водната фауна и за хората, както и че при производството му се отделят по-малко токсични отпадъчни вторични продукти.
Научният комитет по токсичността, екотоксичността и околната среда (SCTEE) на Комисията през март 2003 г. представи заключениеотносно доклада на WRc, отчитащ известен брой слабости, намирайки, че изводите в доклада не са достатъчно обосновани и предложи да се извърши по-пълен преглед на документацията по въпроса, за да се
потърси адекватно решение на посочените слабости. Последните се отнасят както до оценката на въздействието на STPP върху еутрофикацията, така и до липсата на информация относно рисковете за околната среда, свързани с алтернативните на STPP вещества, не само за зеолит A, но и за други вещества, като например
поликарбоксилните киселини, които се използват в комбинация с него.
Службите на Комисията се съобразиха с предложението на SCTEE и събраха допълнителни данни, включващи оценките на риска HERA по отношение на STPP и зеолит A, и поискаха от SCTEE да направи преглед на въпросите, които не са били разгледани адекватно в доклада на WRc.
В становището си от ноември 2003 г. SCTEE заключи, че:
• При отсъствието на мерки за намаляване на съдържанието на STPP в детергентите, делът на този фосфорен източник в общото натоварване с фосфор на повърхностните води може да е много променлив (вариращ приблизително от 10% до 40%) в зависимост от различните човешки дейности и от земеползването. Следователно STPP в детергентите може да доведе до съществено увеличение на фосфорното натоварване в повърхностните води и до значителен риск от еутрофикация в някои области на разширения ЕС;
• Днешната ситуация в Европа се е изменила съществено в сравнение с 1980 г., защото много европейски страни са предприели мерки за намаляване на STPP, така че фосфорът в детергентите вече не представлява значим фактор,
а други източници имат по-висок процентен дял в общото натоварване с фосфор;
• Делът на детергентите на фосфатна основа в еутрофикацията варира изключително в отделните страни, както и в различните водосборни басейни в зависимост от човешката дейност и земеползването.


ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ ВЪВ ВОДОЕМИТЕ

Характерна особеност на съвременното научно и технологично развитие е използването на биотехнологичните продукти в различни отрасли. Биотехнологията и по-конкретно микробиалната технология имат голямо социално-икономическо
значение. Благодарение на свойствата на хидробионтите и хидробиоценозите
да синтезират и трансформират практически всички природни субстрати, бе създадена технология за възтановяване равновесието в екосистемите. Сред преките въздействия от всестранна дейност на човечеството върху хидросферата, замърсяването на водите има най-непосредствено значение за живота във водна среда, тъй като е свързано както с преки биоцидни ефекти върху водните организми, така понякога и с радикални промени на условията на живот на хидробионтите в конкретния водоем. Поради кръговрата на водите и водните течения, замърсяващите агенти могат да се разпространяват в цялата хидросфера и да обхващат дори акватории, които не са подлагани на непосредствено антропогенно въздействие. Класически пример е разпространението на устойчивия пестицид ДДТ, чиито метаболити се откриват в телата на пингвините в Антарктика, където не само няма, но и не може да има интензивно земеделие с използване на химични препарати от този вид. Фактът, че на всеки 14 млрд. молекули в хидросферата , поне една е на ДДТ, е показателен за мащабите и рисковете, произтичащи от този антропогенен фактор. С предлаганите от нас продукти може да бъде възтановено равновесието в екосистемите. Предлагаме ви кратко описание на един от нашите продукти които може да се използва успешно в рибовъдни стопанства, язовири и други водоеми.
 
ОПИСАНИЕ
Акуа - 3006  е природен, нетоксичен биологичен продукт, специално предназначен за отстраняване на излишните хранителни компоненти в замърсени водни басейни. Когато се добави в езеро, рибарник или друг водоем, микроорганизмите в Акуа – 3006 започват да се развиват моментално и така усвояват излишните хранителни компоненти и растителна мате-рия. Това ще доведе до проясняване на водата, намаляване на миризмите и възстановяване на естествената екосистема. Акуа – 3006 е нетоксичен за хора, риби, полезните водни организми и други животни.


КЛЮЧОВИ ПРИЛОЖЕНИЯ
*    Намаляване съдържанието на излишни хранителни компоненти и повишаване съдържанието на кислород във водоема!
*      Превантивни действия за поддържане на екосистемата с цел предпазване на рибите от болести
*     За езера, рибарници, водоеми


ПРЕИМУЩЕСТВА:
*      Бързо действие, природно решение
*      Намалява миризмите и прояснява водата
*      Биоразградим и нетоксичен за хора, риба, полезните водни организми и други животни
*      Просто прилагане – опаковки от водоразтворим материал
*      Ефективен в широк рН-диапазон: от 5.5 до 8.5
*     Съвместим със стандартно оборудване за аериране

СЪСТАВ НА ПРОДУКТА:
*         Бактериални култури – над 1 трилион бактерии за една опаковка от 454 гр.
*         Дървесен материал за носител
*         Целулозна опаковка

ОПАКОВКА
Бидон с 25 бр. х 454 гр. водоразтворими пакетчета


  
                                    ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ В РИБОВЪДНИТЕ СТОПАНСТВА
Като местообитание бенталът заема дъното на водоемите, т.с. границата между литосферата и хидросферата. Тази контактна зона е силно преобразувана и се намира под непрекъснатото въздействие на огромно разнообразие от организми - обитатели на дъното /бентобионти/.В мащабите на хидросферата, бенталът има многократно по-голяма площ в сравнение с плеустала поради релефа на дъното,а спрямо пелагиала той предоставя много по-голямо разнообразие от биотопи за жизнената дейност на бентобионтите. Най-голямо значение за вредното въздействие върху хидробионтите във водоемите има жизнената дейност на хетеротрофните микроорганизми, които усвояват разнообразен органичен субстрат. След всяко бактериално разграждане остават хумусни вещества и токсични газове, които влияят негативни върху водните обитатели. С предлагания от нас продукт Био Акуа-1010 могат да бъдат решени проблемите от жизнената дейност на микробните съобщества, обитаващи бенталът и проблемите от непосредственно антропогенно въздействие.
 
 
ОПИСАНИЕ
Акуа – 1010  е специално приготвена смес от щамове на микроорганизми за нитрификация:  Nitrosomas и Nitrobacter. Продукта е приложим при аеробни системи и е доказан при установяването на нитрификация в активен шлам, лагуни, блата, езера, язовири,рибарници, реки, и др. водоеми където се провеждат процеси на възстановяване. Успешното прилагане на продукта се оценява по изменението на нивата на разтворен кислород,   време за задържане на твърди частици, карбонатна алкалност, както и потенциалният ефект върху инхибиращи субстрати. Там където нитрификацията е инхибирана от присъствието на разградимо БПК или органични вещества, се препоръчва прилагането на третиране с цел намаляване на органичните вещества до нива под нивото за инхибиране преди добавянето на Акуа – 1010  или заедно с него.

ПРЕДИМСТВА:

* Бързо възстановяване след шокови затруднения с нитрификацията, породени от отравяне с химикали или инхибитори, свръхналягане или внезапна загуба на твърди вещества
* Подобрява ефективността на нитрификацията или възстановява нитрификацията на постоянно зле работещи системи
* Осигурява стартираща нитрификация при сезонни пускания
* Намалява консумацията на хлор причинена от натрупването на нитрити Намалява влиянието или компенсира ефекта от неправилно проектирани системи по отношение нитрификацията
* Възстановява възможността оборудване да бъде ползвано като биологичен контрол на амоняка при бедни на БПК потоци

СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА:

* Съдържа микроорганизми за нитрификация в течна формулировка
* Ефективността е на основата на нивото на окисляване на амонякa
* Не съдържа сурови ензими, повърхностно-активни вещества или разтворители
* Способност за прикрепване към различни повърхности, образувайки биопокритие

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА Акуа – 1010
Активност: 12-25 мг. Азот/кг/час степен на окисление на амоняк при нормално развитие на Nitrobacter
Стабилност: 4 – 8 месеца в хладилник
рН-диапазон: 6.0 – 9.0
Ефективен темп. диапазон: 8 – 44оС
Външен вид: леко мътна течност
Нитрити: < 50 мг/л

ОПАКОВКА
Бидон от 25 л. и 200 л.  

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА Акуа – 1010 (течен концентрат)
Активност: 500 мг. Азот/кг/час степен на окисление на амоняк при нормално развитие на Nitrobacter
Стабилност:   4 – 8 месеца в хладилник
рН-диапазон:   7.0 – 8.0
Ефективен темп. диапазон: 8 – 44оС
Външен вид:   леко мътна течност
Нитрити:    < 50 мг/л
ОПАКОВКА
Бидон от 4,5 л.  

 
ОПТИМАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА УПОТРЕБА
Микроорганизмите в продуктите „Акуа” работят ефективно в диапазона на рН от 6.0 – 9.0 и оптимума им е при 8.5. Околната температура влияе на ефективността на работа и тя се удвоява при всяко повишаване на температурата със 10 оС, като максимума е при 40 оС. Ниска ефективност на работа се наблюдава при температури под 5 оС.

 
СЪХРАНЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТ
Съхранявайте в хладилник продуктите след получаване. НЕ ГИ ЗАМРАЗЯВАЙТЕ! Избягвайте достъп до очите. Избягвайте продължителен контакт с кожата. Измивайте ръцете обилно с вода и сапун след работа.
 ЕКО МАКС БИО ЕООД © 2008-2021
София, ул. Кораб планина 22 | телeфон: 02 / 868-31-23 | мобилен: 087 8621509 | факс: 02 / 868-31-23 | e-mail: ekomakc@abv.bg