"Правото на чиста и качествена питейна вода и санитарни съоръжения е човешко право от съществено значение за пълноценния живот" съгласно резолюция 64/236 на междунарадната харта за правата на човека на общото събрание на ООН.
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗМИРИСЯВАНЕ
+
Съоръжения за обезводняване на утайките
+
Мазноуловители
+
САВАЦИ - КЛАПИ - ПРЕЛИВНИЦИ
+
ФИЛТРИ И ФИЛТРИРАЩИ СИСТЕМИ
+
РИБОВЪДНИ СТОПАНСТВА
+
БИОЕНЗИМНИ ПРЕПАРАТИ
+
РЕАГЕНТИ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
Индустриална химия
+
Препарати за професионална употреба
+
Перилни и почистващи препарати
+
ЙОНООБМЕННИ СМОЛИ
+
ПРЕПАРАТИ ЗА ЛЕД И СНЯГ
+
Услуги
+
Екология
+
Информация
+
Екомакс партньори и приятели
Рециклиране на хартия

         ЕКО МАКС БИО ЕООД
София, ул. Кораб планина 22, тел./факс 868-31-23, 087 8621509 e-mail: ekomakc@abv.bg

ТЪРГОВИЯ С БИОЕНЗИМНИ ПРОДУКТИ

Биоензимен препарат за рециклиране и производство на хартия
ECO-АС-TPE-90
сепарира мастило и други отпадъци при вторична преработка на хартия

Описание:
ECO-АС-TPE-90 е биоензимен препарат съставен от ензимни комплекси със спицифична ензимна активност, предназначени за вторична преработка на целулозни влакна и подпомагане на сепарирането на мастило и други отпадъци от процеса на рециклиране на хартия.
ECO-АС-TPE-90  може лесно да се използва със съществуващото оборудване без да е необходимо да правите сложни технически и технологични промени или закупуване на  специализирано оборудване. Препарата работи в широк диапазон на pH от5.0 до рН 8.0 и температура от 22  до 65 гр. C.
 Ползите:
- Премахване на необходимостта от химическо претопяване- /soda pulping/
- Намаляване на енергията за рафиниране.
-Намаляване на времето за преработка или вложената енергия, което води до намаляване на  разходи.
- Подобряване на добива на целулозни влакна.
- Подобряване на качеството на отпадъчните води. Намаляване на общия обем замърсени води.
- Намаляване на ХПК:БПК и общия обем на нерастворените вещества.
- Подобряване на технологията за производство на хартия и произлизащите от това икономически ползи- намаляване на събестойността на продукцията.
- Увеличава производството на хартия , чрез увеличаване на интер-влакна за свързване чрез мъждене (микро-мъждене).
- Подобряване работата на машината за хартия/ runnability/.
- Чистата вода в системата помага за намаляване на бяла слуз , който причинява лист паузи.
- Намаляване на парата или увеличение на скоростта на машината за хартия и общото натоварване.
- Подобрение в drainability, водещи до намаляване  на парата  за сушене на хартия или обратното увеличаване на  скорост на машината за производство на хартия.
- Подобряване на качеството на хартията.
-Подобряване на  формирането на хартията поради по добра ензимна хидролиза и по-ефективно рафинирана маса.
- Спестява средства за  суровина.
-Позволява използването на по-ниско качество и по-евтини суровини.
-Спестява средства за  химикали. Намаляване на потреблението на общия обем използвани химикали.
- Намалява събестойността на произведената продукция.
 
Външен вид:   Прах
 Мирис: лек мирис на ферментирали дрожди
Разтворимост: Смесва се с вода до достигане на пределно допостими концетрации.
 Ексопозиция на водородни йони: рН: 6.5 ± 0.3
 
Влияние на температурата
Ензимна активност от 22OC до 65OС с оптимално от 50OC-60OC.
Оптималната температура на работа води до по-висока ензимна активност, изискваща по-малка доза на влагане на  биоензимният препарат.
 
Влияние на рН:

Ензимите ще функционират в диапазон от рН 4,5 до 8.5 с оптимални стийности от  6.5-7.5.
При оптимално рНсе наблюдава висока ензимна активност което предполага по-ниски дози на влагане на препарата.
 
Дозиране на препарата:
Биоензимния препарат ECO-АС-TPE-90 се добавя в доза между 10-45 г / т (метрични тона) на суха маса. Препарата обикновено се добавя в хартиената каша- /пулп/- /hydropulper / като  се осигурява добро разбъркване за равномерно смесване и хомогенизиране.
Тъй като има обратнопропорционална връзка между времето за реакция и дозата на влагане на ензимите за да се получи максимален ефек,  ензимното третиране трябва да се извърши в горните граници на препоръчителните стийности.
 
Деактивиране на ензимите:

 Био-ензимния препарат може да бъде деактивиран чрез повишаване на рН над 9.5 или температура над 65 OС или комбинация от двете. Той се деактивира в сушилната на машината за производство на хартия. Няма остатъчна ензимна активност, която може да  се открие в произведената  хартия.
 
Опаковка:
Пластмасов бидон- 25кг. Или по договаряне с клиента.
Боравене с препарата:
 Въпреки , че препарата не се класифицира като опасен или дразнещ, трябва да се избягва  контакт с очите и кожата. Винаги  да се работи с предпазно работно облекло и да се спазват мерките за безопасност и охрана на труда. Преди работа с препарата персонала да се запознае с информационния лист за безопасност и премине инструктаж за работа с биоензимни препарати.
 
Съхранение:

Препарата да се съхранява в оригинални затворени съдове- под контрол в хладни и сухи помещения.Да не се допуска замразяване или прегряване над 65грС.

При спазване на указанията  загубата на ензимна активност е по-малко от 10% за една година.
                                                


ЕКО МАКС БИО ЕООД © 2008-2021
София, ул. Кораб планина 22 | телeфон: 02 / 868-31-23 | мобилен: 087 8621509 | факс: 02 / 868-31-23 | e-mail: ekomakc@abv.bg