"Правото на чиста и качествена питейна вода и санитарни съоръжения е човешко право от съществено значение за пълноценния живот" съгласно резолюция 64/236 на междунарадната харта за правата на човека на общото събрание на ООН.
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗМИРИСЯВАНЕ
+
Съоръжения за обезводняване на утайките
+
Мазноуловители
+
САВАЦИ - КЛАПИ - ПРЕЛИВНИЦИ
+
ФИЛТРИ И ФИЛТРИРАЩИ СИСТЕМИ
+
РИБОВЪДНИ СТОПАНСТВА
+
БИОЕНЗИМНИ ПРЕПАРАТИ
+
РЕАГЕНТИ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
Индустриална химия
+
Препарати за професионална употреба
+
Перилни и почистващи препарати
+
ЙОНООБМЕННИ СМОЛИ
+
ПРЕПАРАТИ ЗА ЛЕД И СНЯГ
+
Услуги
+
Екология
+
Информация
+
Екомакс партньори и приятели
СТАТИЯ: "Биоферми"

Пазарът и търсенето на висококачествените биологични продукти в Европа нараства значително с всяка изминала година. Проблемите (“Луда крава”, “Шап” и др) свързани с начините на селскостопанско производство, увеличават интереса на потребителите към здравословните и екологично чисти храни.

Българските планински вериги и високопланински пасища съхраняват уникално за Европа биоразнообразие, зависещо от екстензивната паша и събирането на сено. Без извършването на тези земеделски дейности, биоразнообразието в екосистемите ще изчезне, а заедно с тях ще изчезне българската дива коза, императорският орел, планинските орхидеи, пеперуди, пчели и др. Поддържането на екстензивните пасищни системи е свързано с отглеждане на местните породи. Тези породи са част от генетичното наследство на селските райони в които са създадени и тяхното съхранение е от особено значение за България и за света. Те са ключов елемент за използването на планинските пасища и ливади, в които се намират много и разнообразни растителни и животински видове.

Планинският характер и намаленото използване на синтетични торове и пестициди през последните години, както и нашата по принцип чиста околна среда, са естествени предпоставки за развиването на биологични ферми и производството на разнообразни екопродукти.


ЕКО МАКС БИО ЕООД © 2008-2021
София, ул. Кораб планина 22 | телeфон: 02 / 868-31-23 | мобилен: 087 8621509 | факс: 02 / 868-31-23 | e-mail: ekomakc@abv.bg