"Правото на чиста и качествена питейна вода и санитарни съоръжения е човешко право от съществено значение за пълноценния живот" съгласно резолюция 64/236 на междунарадната харта за правата на човека на общото събрание на ООН.
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗМИРИСЯВАНЕ
+
Съоръжения за обезводняване на утайките
+
Мазноуловители
+
САВАЦИ - КЛАПИ - ПРЕЛИВНИЦИ
+
ФИЛТРИ И ФИЛТРИРАЩИ СИСТЕМИ
+
РИБОВЪДНИ СТОПАНСТВА
+
БИОЕНЗИМНИ ПРЕПАРАТИ
+
РЕАГЕНТИ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
Индустриална химия
+
Препарати за професионална употреба
+
Перилни и почистващи препарати
+
ЙОНООБМЕННИ СМОЛИ
+
ПРЕПАРАТИ ЗА ЛЕД И СНЯГ
+
Услуги
+
Екология
+
Информация
+
Екомакс партньори и приятели
КАМПАНИЯ „Да се избавим от миризмите"

ЕКО МАКС БИО ЕООД
София, ул. Кораб Планина № 22
---------------------------------------------------------------------------------
Биотехнологии за един по чист свят

BioAktiv за  канализация

С  настъпване на астрономическото лято миризмите се превръщат в голям проблем и за това ние избрахме тази година рекламно-информационната кампания “АНТИ-СМРАД” да стартира точно  сега.  През 2011г.  тя ще премине под надслов:

“- АНТИ-СМРАД” -
или
„Как да се избавим от миризмите”


     Миризмите ни съпътстват  навсякъде  и  са сериозен проблем на съвременното глобализирано общество, както в урбанизираните територии, така и в малки населени места с децентрализирана канализация  или централна канализация с малък капацитет, който не може да поеме и обработи общия обем отпадъчни води, какъвто е случая с много курортни селища. Най-често  източници на  миризми  са  каналите, септични ями, шахти,  колектори, пречиствателни станции, места за депониране на комунално битови отпадъци и др.  Миризмите от каналите са причинени от анаеробните условия на биологичната среда в канализационната система, така нареченото анаеробно гниене. Всяка една анаеробна среда се характеризира с много силно изразен отрицателен окислително-редукционен потенциал /ОРП/ и малко или липсващ разтворен кислород /РК/.  Анаеробните условия могат да позволят на микроорганизмите със сулфатно дишане /анаеробно/,  да са доминиращи и това да доведе до сериозни проблеми с микроорганизмите с аеробна респирация. Тези микроорганизми се класифицират, като сулфат-редуциращи бактерии, които редуцират сулфата в сулфид. В отходните води сулфидите се намират в три форми: сероводород /не летлив/, сулфохидрилен анион и сулфид. Съотношението на трите форми е много важно и зависи от рН на средата. Разбира се в една канализационна система няма как да се следи и коригира рН, затова този начин е неприложим. 
    Цялата канализационна система трябва да се разглежда като биологична среда, в която живеят  микробни съобщества и в зависимост от това, кои микроорганизми ще вземат превез над други, зависи нейното функциониране и възможността за извършване на окислително- редукционни процеси и скоростта на  биодеградация. Целта не трябва да бъде унищожаване на всички микроорганизми, а налагане на контрол и стимулиране на развитието на определени щамове бактерии, необходими за извършване на определени биологични процеси и потискане развитието на други, които имат сравнително слаб окислително-редукционен потенциал. Съвременното общество живее в условия на тотална екологична криза, заради това, че не полога усилия за запазване на нормалните условия в екосистемите и предизвиква нарушаване на кръговрата на органичната материя поради липса на биоредуценти и условия за нормално съществуване на микробните съобщества. Унищожаването на микроорганизмите чрез използването на концентрирани киселини и силно алкални препарати за отпушване и почистване на канали, води само до задълбочаване на проблема. Единственото адекватно и на 100% екологично решение на този проблем е третирането с биологични продукти съставени от прецизна селекция на микробиални култури, и природни продукти  които отделят кислород  и редуцират химичните съединения до такива, които не отделят миризми.  Контролът на миризмите трябва да е комплексен и не трябва да се решава / на парче / чрез препарати, маскиращи / потискащи с по-остра миризма ароматизатори / миризмите или препарати за коригиране на рН-то в канализационната система или още по-лошо използването на хлорсъдържащи продукти от рода на натриевхипохлорид / белина /. Хубаво е да се знае, че когато се работи неправилно се получава обратен ефект и след няколко дни миризмите се връщат с двойно по-голяма сила. В резултат на неправилна манипулация се образуват нови силно миришещи молекули наречени „меркаптани” и тяхното неутрализиране изисква много по-сериозни усилия и специални познания за това.


   Технологията за третиране на канализационни системи, която Ви предлагаме е на базата на съвършено нов революционен подход, който включва различни схеми на третиране. Целта е обхващане на колкото се може по-голяма част от миришещи химични съединения. Нашите продукти са единствените които спират сулфатния път на респирация и трансформиране и създават нови по-благоприятни условия за аеробна респирация с по-голямо енергоотдаване. Аеробната респирация се характеризира с това, че при биологичната трансформация не се отделят миризми. Комплексното решение на проблема включва: 

 Промяна на средата от анаеробна - “гниене”  на аеробно разграждане на органичния субстрат. 


Ето как става това:


    Препарат БиоАктив се поставя в тоалетните казанчета, писуари или директна в канализацията. БиоАктив в контакт с водата започва да отделя кислород. Кислорода служи за поддържане на аеробните процеси на биодеградация . Препарата поставен в тоалетното казанче  обогатява водата с активен кислород и  при всяко пускане на водата извършва дезинфекция на тоалетната чиния или писоар и така отпада необходимостта от ползването на каквито и да е препарати за WC.


    
Препарата е икономически ефективен за сметка на високата активност на препарата при ниски дози на влагане. Малко количество препарат – голям ефект. С предлаганите от нас препарати за третиране на канализационни системи решавате много проблеми и спестявате много пари.

БиоАктив за септични ями

- Редуцира неприятните миризми
- Стимулира аеробните микроорганизми
- Разгражда твърди  вещества до течност                                                                                             - Изпразването на ямата отпада
Сфери на приложение:

Битови септични ями, тоалетни по места за къмпинг и селски тоалетни

БиоАктив за пречиствателни съоръжения

Приложение в пречиствателни станции и при отпадни води от индустрията и селстото стопанство.

-   Подпомага аеробното разграждане на органични вещества;       

 -   Редуцира CSB- стойности в третираните отпадни води                             

 -   Редуцира образуването на вредните газове                                                   

  -   Подпомага процеса на разграждане на утайките и преобразуването им в хумус при използване в земеделието.

БиоАктив за растения                                                                                  

 Биоактив за растения е подходящо средство за всички култури в градината (зеленчуци, храсти, цветя и др.) Препоръчва се също прилагането за саксийни растения и букети във вази.                                                                                               

 - По-силна и по-гъста коренна система                                                                  

  - По-добро усвояване на хранителните вещества                                                 

 - По-добра устойчивост                                                                                                     

 - Повече листа и цветове                                                                                            

 - По-скоро узряване

БиоАктив за компостиране

-    Миризмата от гниенето намалява
-    Аеробните бактерии, които обичат кислород надделяват
-    Компостирането започва още в биологичния варел
-    Разграждането на материала за компостиране става по-бързо и по-качествено

БиоАктив за езера, язовири и рибарници 

- мътни води стават бистри
- значително нараства съдържанието на кислорода във водата
- водните растения се развиват по-добре
- подобрява се жизнената среда на животните във вода.

 

БиоАктив за добавка към фуражи (смески) на едри и дребни животни  

  - Подобрява жизнеността            

  - Редуцира миризмите                                                          

  - Редуциране на амоняка                          

  - Подпомагахигиената                            

  - По-добро здраве                                                                                           

  - Стимулира имунитета                                                    

  - Допринася за по-добро храносмилане  и усвояване на храната                       

 – Изграждане на отбранителни механизми при инфекция

Б.И.О.С.С - Биологично Изчистване и Отпушване на Септични Системи.                       

  - Препарата е съставен само от аеробни микроорганизми  и ензими и специална пероксидна добавка която бавно освобождава кислород и поддържа аеробния процес на биодеградация.

   -  Премахва миризмите                                                                                                                   

   -  Ускорява процеса на разграждане до 10 пъти Ликвидира патогенните микроорганизми          

   - Възвръща хидравличната пропускливост на почвата Възвръща хидравличната пропускливост на почвата /ако ямата е попивна/;                        

   - Пълно разграждане без замърсяване на подпочвените води               

  - Отпада необходомостта от изпомпване  със специална машина;           

  - Спестява много пари

 Био WC куб за писоари

Био за казанчета

Ремедиум за почва

Ремедиум за вода

Оксикуб за езера и рибарници

Био куб за езера и рибарници

Анти-Смрад :

  • удобна система за перфектно обезмирисяване и поддръжка на места, където има гниене

  •  дълготраен ефект на обезмирисяване

  •  ефективен и безопасен заместител на хлорна вар, формалдехид и кватернерни съединения

  •  снижава нивата на ХПК и БПК в крайният отпадък

  • продукт, стабилен спрямо природните условия и действието на дезинфектанти.


ЕКО МАКС БИО ЕООД © 2008-2021
София, ул. Кораб планина 22 | телeфон: 02 / 868-31-23 | мобилен: 087 8621509 | факс: 02 / 868-31-23 | e-mail: ekomakc@abv.bg