"Правото на чиста и качествена питейна вода и санитарни съоръжения е човешко право от съществено значение за пълноценния живот" съгласно резолюция 64/236 на междунарадната харта за правата на човека на общото събрание на ООН.
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗМИРИСЯВАНЕ
+
Съоръжения за обезводняване на утайките
+
Мазноуловители
+
САВАЦИ - КЛАПИ - ПРЕЛИВНИЦИ
+
ФИЛТРИ И ФИЛТРИРАЩИ СИСТЕМИ
+
РИБОВЪДНИ СТОПАНСТВА
+
БИОЕНЗИМНИ ПРЕПАРАТИ
+
РЕАГЕНТИ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
Индустриална химия
+
Препарати за професионална употреба
+
Перилни и почистващи препарати
+
ЙОНООБМЕННИ СМОЛИ
+
ПРЕПАРАТИ ЗА ЛЕД И СНЯГ
+
Услуги
+
Екология
+
Информация
+
Екомакс партньори и приятели
Проект: "Обезмирисяване на сметища"
        ЕКО МАКС БИО ЕООД
 
София, ул. Кораб планина 22, тел./факс 868-31-23, 087 8621509, 088 5 26650,  089 5447573, e-mail: ekomkc@abv.bg, www.ekomakc.com
Производство и търговия на еколологични перилни и почистващи препарати и биоензимни продукти за почистване и пречистване на отпадни води в пречиствателни станции и септични ями
 
 
Проект
  
АНТИСМРАД
 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТ:
 

     Обезмерисяване на места за депониране на комунално-битови отпадъци и контролиране процесите на гниене, при които се отделя газ-метан, който е с 23 пъти по-мощен по ефект в сравнение с въглеродния двуокис по отношение на изменения на климата, в следствие разрушаване на озоновия слой и глобалното затопляне. Местата за депониране на битови отпадъци, са в състояние на екологична криза, предизвикана от нарушаване на кръговрата на материята, поради дефицит на биоредуценти или липса на условия за функциониране на микробните съобщества. С настоящия проект целим да възстановим, до колкото е възможно нормалното функциониране на екосистемите, като използваме същите живи микроорганизми, които извършват всички трансформации в природата и по този начин да подсилим самопочистващата и способност.   
   Човечеството сега живее в условия на екологична криза, предизвикана от нарушаване на кръговрата на материята в екосистемите. С разработените от нас продукти, ние предлагаме решение на тези проблеми. Проблемите със сметищата в България са натрупвани с години и неадекватните мерки през годините са създали условия за неконтролирано анаеробно гниене в първа фаза /кисело гниене/, с отделяне на парникови газове и инфилтрат със зловонна миризма. Сметищния газ ако не се улавя допринася значително за парниковия ефект, тъй като се състои главно от метан, който е с 23 пъти по-мощен по ефект в сръвнение с въглеродния двуокис по отношение на измененията на климата според МКИК /Междуправителствен комитет по изменения на климата/. Течната фракция /инфилтрат/, която се отделя от депонираните отпадъци е също много голям проблем. Основният компонент в инфилтрата е амоняк, койтозамърсява почвата, подпочвенните води и нарушава нормалният живот на флората и фауната. Формирането на биоаерозоли и миризми е значително, които сасъединения на азот, сяра, амоняк и органични молекули във водна среда на дъното на сметището, които се изпаряват във въздуха и са една от причините за протести от страна на живущите в близост до сметищата хора . След като внимателно анализирахме проблемите, взехме проби от различни сметища и ги изследвахме. Установихме че едни от най-миришещите съединения са : бензолни производни, хлорирани съединения, фенолни производни, алдехиди, маркаптани, тиофенови съединения, ароматни химикали, и такива получени от дисбаланса на екосистемата, органични киселини, сероводород и бисулфид както и карбонил сулфид. Сложността на проблема се състои в това, че голямото разнообразие на миришещи съединения изисква специфичен подход за неутрализиране на миришещите мулекули. Трябва да се има в предвид, че и анаеробния цикъл също произвежда други органични редуктори, които също са миришещи вещества.
    При анаеробните процеси окислително-редукционният потенциал е твърде нисък и бактериите, редуциращи сулфат вземат превес и това създава допълнителни трудности. Въпреки трудностите и специфичните изисквания, ние успяхме да създадем нов продукт на базата на прецизна селекция на микроорганизми /аеробни бактерии/ и ензими, който разгражда миришещите молекули. В края на 2008 год. приключиха изпитанията на този нов продукт, предназначен за извършване комплекс от мероприятия за обезмирисяване на депа за комунално-битови отпадъци. Това което различава нашите продукти от всички други подобни препарати на пазара, е това че освен директната реакция с азот- и сяра- съдържащи вещества, използваме специално селекционирани живи микро- организми, ензими и органични и неорганични компоненти на растежа. Този подход бе продиктуван от невъзможността да се използват други познати технологии като:
  -  Третиране с амиини - защото покриват само сулфиди.
  -  Химически окислители /хлор ,озон и др./
  -  Скъпо решение и ако не се дозира правилно - мирише по-силно.
  -  Подържане на химическо равновесие чрез непрекасната добавка на химикали
  - Трудно осъществимо и много скъпо.
  - Създаване на специална аерираща система по дъното на сметището за обръщане на анаеробния процес в аеробен и специална оросителна инсталация за вкарване на препаратите
 – Много ефективно, но е свързано с големи първоначални капиталови разходи и значителни ежедневни експлоатационни разходи.
-  Маскиращи-дезодориращи агенти
 – Покриват проблема но не го решават.
 - Ензими и изолирани микроорганизми
- Полвинчато решение, защото не влияят на ОРП /окислително редукционен потенциал/. Затова според нас единственното възможно на този етап и икономически изгодно решение е комплексната микробиална технилогоя за третиране на сметищата, разработена и предложена от нас
.
Разходна норма на препаратите: Първоначално третиране с препарат “АНТИ-СМРАД” Разходна норма - 0.600мл. за 1тон отпадъци. Вторично третиране по схема, с препарат “БИО-ФРЕШ”: Разходна норма – 0.750мл. за 1тон отпадъци. Технологията е приложима навсякъде където има процес на ферментация /гниене/ в анаеробни условия с отделяне на миризми. Редовната употреба на препаратите при стриктно спазване на технологичната схема е гаранция за пълен контрол на миризмите.


 РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ
/Стефан Ангелов/


ЕКО МАКС БИО ЕООД © 2008-2021
София, ул. Кораб планина 22 | телeфон: 02 / 868-31-23 | мобилен: 087 8621509 | факс: 02 / 868-31-23 | e-mail: ekomakc@abv.bg