"Правото на чиста и качествена питейна вода и санитарни съоръжения е човешко право от съществено значение за пълноценния живот" съгласно резолюция 64/236 на междунарадната харта за правата на човека на общото събрание на ООН.
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗМИРИСЯВАНЕ
+
Съоръжения за обезводняване на утайките
+
Мазноуловители
+
САВАЦИ - КЛАПИ - ПРЕЛИВНИЦИ
+
ФИЛТРИ И ФИЛТРИРАЩИ СИСТЕМИ
+
РИБОВЪДНИ СТОПАНСТВА
+
БИОЕНЗИМНИ ПРЕПАРАТИ
+
РЕАГЕНТИ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
Индустриална химия
+
Препарати за професионална употреба
+
Перилни и почистващи препарати
+
ЙОНООБМЕННИ СМОЛИ
+
ПРЕПАРАТИ ЗА ЛЕД И СНЯГ
+
Услуги
+
Екология
+
Информация
+
Екомакс партньори и приятели
"Екологични проблеми в рибовъдните стопанства"
 
ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ В РИБОВЪДНИТЕ СТОПАНСТВА

Като местообитание бенталът заема дъното на водоемите, т.с. границата между литосферата и хидросферата. Тази контактна зона е силно преобразувана и се намира под непрекъснатото въздействие на огромно разнообразие от организми - обитатели на дъното /бентобионти/.В мащабите на хидросферата, бенталът има многократно по-голяма площ в сравнение с плеустала поради релефа на дъното,а спрямо пелагиала той предоставя много по-голямо разнообразие от биотопи за жизнената дейност на бентобионтите. Най-голямо значение за вредното въздействие върху хидробионтите във водоемите има жизнената дейност на хетеротрофните микроорганизми, които усвояват разнообразен органичен субстрат. След всяко бактериално разграждане остават хумусни вещества и токсични газове, които влияят негативни върху водните обитатели. С предлагания от нас продукт Био Акуа-1010 могат да бъдат решени проблемите от жизнената дейност на микробните съобщества, обитаващи бенталът и проблемите от непосредственно антропогенно въздействие.
 
 
ОПИСАНИЕ
Акуа – 1010  е специално приготвена смес от щамове на микроорганизми за нитрификация:  Nitrosomas и Nitrobacter. Продукта е приложим при аеробни системи и е доказан при установяването на нитрификация в активен шлам, лагуни, блата, езера, язовири,рибарници, реки, и др. водоеми където се провеждат процеси на възстановяване. Успешното прилагане на продукта се оценява по изменението на нивата на разтворен кислород,   време за задържане на твърди частици, карбонатна алкалност, както и потенциалният ефект върху инхибиращи субстрати. Там където нитрификацията е инхибирана от присъствието на разградимо БПК или органични вещества, се препоръчва прилагането на третиране с цел намаляване на органичните вещества до нива под нивото за инхибиране преди добавянето на Акуа – 1010  или заедно с него.
ПРЕИМУЩЕСТВА
  • Бързо възстановяване след шокови затруднения с нитрификацията, породени от отравяне с химикали или инхибитори, свръхналягане или внезапна загуба на твърди вещества
  • Подобрява ефективността на нитрификацията или възстановява нитрификацията на постоянно зле работещи системи
  • Осигурява стартираща нитрификация при сезонни пускания
  • Намалява консумацията на хлор причинена от натрупването на нитрити Намалява влиянието или компенсира ефекта от неправилно проектирани системи по отношение нитрификацията 
  • Възстановява възможността оборудване да бъде ползвано като биологичен контрол на амоняка при бедни на БПК потоци
СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА:
  • Съдържа микроорганизми за нитрификация в течна формулировка
  • Ефективността е на основата на нивото на окисляване на амонякa
  • Не съдържа сурови ензими, повърхностно-активни вещества или разтворители
  • Способност за прикрепване към различни повърхности, образувайки биопокритие
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА Акуа – 1010

Активност: 12-25 мг. Азот/кг/час степен на окисление на амоняк при нормално развитие на Nitrobacter
Стабилност: 4 – 8 месеца в хладилник
рН-диапазон: 6.0 – 9.0
Ефективен темп. диапазон: 8 – 44оС
Външен вид: леко мътна течност
Нитрити: < 50 мг/л

ОПАКОВКА
Бидон от 25 л. и 200 л.   

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА Акуа
– 1010 (течен концентрат)
Активност: 500 мг. Азот/кг/час степен на окисление на амоняк при нормално развитие на Nitrobacter
Стабилност:   4 – 8 месеца в хладилник
рН-диапазон:   7.0 – 8.0
Ефективен темп. диапазон: 8 – 44оС
Външен вид:   леко мътна течност
Нитрити:    < 50 мг/л
ОПАКОВКА
Бидон от 4,5 л.   

 
ОПТИМАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА УПОТРЕБА
Микроорганизмите в продуктите „Акуа” работят ефективно в диапазона на рН от 6.0 – 9.0 и оптимума им е при 8.5. Околната температура влияе на ефективността на работа и тя се удвоява при всяко повишаване на температурата със 10 оС, като максимума е при 40 оС. Ниска ефективност на работа се наблюдава при температури под 5 оС.

 
СЪХРАНЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТ
Съхранявайте в хладилник продуктите след получаване. НЕ ГИ ЗАМРАЗЯВАЙТЕ! Избягвайте достъп до очите. Избягвайте продължителен контакт с кожата. Измивайте ръцете обилно с вода и сапун след работа.
 

ЕКО МАКС БИО ЕООД © 2008-2021
София, ул. Кораб планина 22 | телeфон: 02 / 868-31-23 | мобилен: 087 8621509 | факс: 02 / 868-31-23 | e-mail: ekomakc@abv.bg