"Правото на чиста и качествена питейна вода и санитарни съоръжения е човешко право от съществено значение за пълноценния живот" съгласно резолюция 64/236 на междунарадната харта за правата на човека на общото събрание на ООН.
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБЕЗМИРИСЯВАНЕ
+
Съоръжения за обезводняване на утайките
+
Мазноуловители
+
Флотационни съоръжения
+
САВАЦИ - КЛАПИ - ПРЕЛИВНИЦИ
+
ФИЛТРИ И ФИЛТРИРАЩИ СИСТЕМИ
+
РИБОВЪДНИ СТОПАНСТВА
+
БИОЕНЗИМНИ ПРЕПАРАТИ
+
РЕАГЕНТИ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
+
Индустриална химия
+
Препарати за професионална употреба
+
Перилни и почистващи препарати
+
ЙОНООБМЕННИ СМОЛИ
+
ПРЕПАРАТИ ЗА ЛЕД И СНЯГ
+
Услуги
+
Екология
+
Информация
+
Екомакс партньори и приятели
ПРЕПАРАТИ ЗА СЕПТИЧНИ ЯМИ
Изграждане на септични ями и мини пречиствателни станции За поръчка, моля, свържете се с нас
телeфон: 02 / 868-31-23
мобилен: 087 8621509

Изграждане на септични ями и мини пречиствателни станции

       ИЗГРАЖДАНЕ НА СЕПТИЧНИ ЯМИ И МИНИ ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ


https://i0.wp.com/termosyst.ru/img/kanalizatciia/avtonomnaia-kanalizatciia-zagorodnogo-doma-2.jpg?resize=640%2C335

 

СЕПТИЧНИ ЯМИ  ОТ ПОЛИЕТИЛЕН - ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Предлаганите от нас резервоари от полиетилен са с обеми от 2 000 до 50 000 литра и са предназначени за:

1. Резервоари за събиране на дъждовни води или съхранение на питейна вода за битови нужди. Тези резервоари се използват за захранване на домакинството с битова или питейна вода или осигуряване на вода за поливане.
2. Резервоари за събиране и съхраняване на септични отпадни води (изгребна яма).
 Септичен резервоар
3. Големи резервоари от полиетилен. Резервоари за големи количества вода за промишлени нужди, включително за противопожарен воден запас.
 Големи резервоари4. Резервоари за съхраняване на всякакви течности не агресивни към полиетилена включително и за промишлени нужди. В това число резервоари за киселини, основи и всякакви химикали в допустими умерени концентрации.
Резервоарите могат лесно да бъдат свързвани скачено един друг за постигане на много големи обеми.
 Скачени резервоариЗаварени резервоари


Ние можем да ви дъдем съвет за това как да изградите своята септична яма или ако желаете това може да направи нашата специализирана бригада.
 
Септични ями

Септичните ями са най-старите използвани и сега съоръжения за анаеробно третиране на битови отпадъчни води и утайки от малки обекти с капацитет до 10 m3/d

    Съдържанието на камерите не се размесва специално, а само вследствие турболенцията, предизвикана от входящия поток (периодично) и газовите мехурчета, образуващи се в процесите на анаеробно разграждане.

Газовите мехурчета извличат на повърхността суспендираните частици, където те се натрупват като неизгнила кора със значителна дебелина (около 0,5 m)

 

В септичните ями отпадъчните води престояват сравнително кратко (6 – 72 h) при нормална температура и анаеробното разграждане на разтворените и колоидните вещества в тях протича непълно - само в първата фаза (кисело гниене), което е недостатъчно според съвременните изисквания.

Затова в съвременните условия в развитите индустриални държави и у нас септичните ями се разглеждат като неадекватни съоръжения и следва да се избягват, а попивните септични ями са забранени от закона.

 

Утайките в септичните ями престояват достатъчно дълго (6 – 12 месеца между две последователни изваждания), което е достатъчно за тяхното пълно изгниване.

Внимание!!!!
 
Използването на биоензимни препарати води до:
 • увеличаване полезния обем на ямата и така съкращава броя изпомпвания на ямата от пет до седем пъти но с течение на времето на дъното се натрупва шлам които трябва да бъде почистен сас специална машина.
 • Препоръчваме Ви да използвате услугите на нашата фирма защото разполагаме с най-модерната техника и високо квалифициран персонал.

 

Изграждането на септична яма изглежда на пръв поглед много лесно и просто, но ако не се знаят някои основни правила, след това в процеса на експлоатация има много проблеми. Изграждането на септичната яма започва с избора на място

      Избора на място е първото и може би най-важно нещо, за това спазвайте следните правила:

 • Септичната яма трябва да бъде разположена на не по-малко от десет метра от къщата по посока на наклона на терена.
 • Тръбата която излиза от къщата и отива в ямата не трябва да прави завой, защото това може да предизвиква запушване.
 • Наклона на тръбата не трябва да по-малко от 3%

  • Попивните полета на не по малко от двадесет метра от къщата по посока наклона на терена.
 • Проверете каква е хидравличната пропускливост на почвата в зоната определена за попивно поле.

  
 • Попивните полета трябва да са на най-малко сто метра от кладенци или сондажи за питейна вода.

 
 • Желателно е септичната яма и попивните полета да бъдат на около десет метра от границата на имота или ако това е технически невъзможно да се съгласува със съседите и да се направят отдушници и да се съобрази от къде предимно духа вятъра.
 • Попивните полета трябва да са на най-малко петдесет метра от реки, езера, потоци или сухи дерета.

Обема на септичната яма се изчислява по следния начин:

   * Общият обем на септичната яма се определя като сума от обема на утаителната част - Vут и този на изгнивателните камери -Vизг
     
Vут = Q.tут , m3/d

Vизг = Vж,изг . Nж , l/ж.d

Vж,изг = Vж . tизв . 0,7.(100 – W1)/(100 – W2) = 0,8.6.30.0,7.(100 – 95)/(100 – 90) = 50,4 l/ж.d

Q – количество на отпадъчните води, m3/d
tут – изчислителен времепрестой на отпадъчните води, d
tизв – време между две последователни изваждания на утайките, d
Vж,изг – специфичен обем на суровите (неизгнилите) утайки, l/ж.d
W1 – влажност на суровите (неизгнилите) утайки, %
W2 - влажност на изгнилите утайки, %
0,7 – редукционен коефициент, отчитащ намаляването на твърдата фаза в процеса на гниене

      При избора на септична яма трябва да се вземат предвид следните параметри:

    Консумация на вода в България  е средно 175 литра на човек на ден.
    Трябва да се добавят към 50%, за да се вземат предвид мястото, заемано от отпадъците, които вече присъстват в септична яма.
    Водата  в септична яма трябва да е 1 м.
    Ширината трябва да бъде 1.20 м.
    Дълж
ината на септична яма , се равнява на : капацитет в M3/Water Височина х Широчина.
    Периодът на задържане трябва да бъде на 2 до 3 дни.

    Поради минималния размер на септична яма за имоти , заети от 3,4,5 или 6 човека е:
Имот с трима жители  трябва да бъде  оборудван  със септична яма с минимален капацитет от 2,36 M3 или 2360 литра. Винаги е препоръчително да изберете септична яма с по-големи от необходимото размери , тъй като това ще даде следните предимства :
 • Намаляване на броя на изпомпванията
 • Намаляване на въздействието на случайно изпускане на токсични продукти в септична яма.
 • По-дълго време на  задържане на органичните отпадъци.   

   Моля, обърнете внимание , че не се препоръчва  инсталирането на септична яма с минимален капацитет по-малък от 3,00 M3 или 3000 литра.

 
 
 • Най-обща схема на септична яма , колектор и  разпределение на попивните полета.
Най-честите проблеми при септичните ями са:

Запушване на отходната тръба, преливане на пяна от ямата извън шахтата, събиране на много утайка на дъното и намаляване на полезния обем, затлачване на стените на ямата и нарушаване пропускането в почвата, отделяне на неприятни миризми.  
 Отстраняването на споменатите проблеми по традиционния начин става чрез изпомпване на ямата и чрез налагане на контрол върху отпадъците, доколкото е възможно. Изпомпването на ямата обаче е трудно и скъпо, и най-важното – проблемите си остават до следващото изпомпване.
Затова се налага водата, която е около 90% от общия обем в ямата да се отведе в попивни полета .Има и други системи за инфилтрация в почвата. Вижте някои от тях:

 

Това е модел масово използван в САЩ. В България няма голямо приложение.
 • Винаги изграждайте най - малко двукамерни съоражения, както е показано по долу.


Поливно поле
 • Ако при сградата се изгражда дренаж, вместо попивно поле, се изгражда филтрационно поле и чрез него отпадните води се отвеждат от дренажното съоръжение.
 • Най-груба преценка на площта на попивното поле, следователно и на разходите по изграждането му, може да се направи чрез преценка на потреблението на вода – по около 1 кв. метър на всеки куб. метър вода за месеца. Разбира се, тази стойност подлежи на доуточняване, пък и е във връзка със семейното планиране – деца се раждат, внуци, гости...

 

 

Разходите за готов комплект, фекален резервоар, утайник, тръби, гео-текстил, уплънения и т.н за обслужване на 5-членно семейство са около 3500-4000лв. Допълнително калкулирайте цената на изкопа, чакъла и извозването на земните маси и др.
При проект
ирането трябва да се уточни коефициента на филтрация на почвите и да се прецени най-високото ниво на подпочвените води, за да се избегне дренирането им в утайника. Ако теренът има наклон, денивелацията на попивното поле трябва да се поддържа в определени при проектирането граници, за да не се допусне излизането на отпадните води на повърхността в ниската част на полето.Трябва да се има в предвид, че попиването на отпадни води в почвата ще направи неизползваеми водоизточниците разположени на 100-200m по посока на течението на подпочвените води, тъй като това разстояние е необходимо за биологичното пречистване. Освен това за ямата и за попивното поле следва да се спазват минимални отстояния от сгради и други съоръжение.

ЕКО-МАКС-БИО ЕООД

София, ул. Кораб планина 22, тел./факс 868-31-23, 087 8621509
e-mail: ekomakc@abv.bg

     

ЕКО МАКС БИО ЕООД © 2008-2021
София, ул. Кораб планина 22 | телeфон: 02 / 868-31-23 | мобилен: 087 8621509 | факс: 02 / 868-31-23 | e-mail: ekomakc@abv.bg